Polityka jakości

Głównym celem działalności naszej Spółki jest wykonywanie usług przy zapewnieniu wymaganej jakości. Prowadzimy stałe monitorowanie wymagań Klienta, a nasz zakres usług dostosowujemy tak, aby w optymalny sposób wymagania te spełniał.


Zadowolenie Klienta osiągamy przez wykonanie wysokiej jakości usług w zaplanowanych i nadzorowanych warunkach. Każdy pracownik ma udział własnej pracy o wymaganej jakości i ciągłej jej poprawie.

Skupiamy się na zapobieganiu powstawania wad, a nie na ich usuwaniu. Gwarantujemy obsługę oraz serwis przez cały wymagany okres zawarty w umowie. Zastosowanie racjonalnych metod pracy oraz wdrażanie postępu technicznego zapewnia naszej Spółce skuteczność działania i jej rozwój. Firma zapewnia środki łącznie z przydzieleniem wyszkolonego personelu zabezpieczając efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością. Polityka jakości w całym procesie produkcyjnym realizowana jest poprzez System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2000.
 
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Jesteśmy świadomi wpływu działalności naszej Spółki na środowisko i uznajemy, że jej rozwój i ochrona środowiska są nierozerwalnie zależne. Dążymy do ograniczenia uciążliwości dla środowiska i nie przekraczania granic jego odporności. Zobowiązujemy się do ciągłego ograniczania zanieczyszczenia środowiska poprzez zapobieganie, jeśli jest to możliwe.
Nasze cele to:
•    ograniczenie emisji do atmosfery,
•    ograniczenie emisji hałasu,
•    zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
•    racjonalna gospodarka wodą, materiałami, odpadami i energią.

Naszym priorytetem jest zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Działania na rzecz realizacji założonych celów obejmują:
•    stałe rozwijanie świadomości kierownictwa i pracowników poprzez szkolenie,
•    monitorowanie oddziaływania na środowisko,
•    informowanie zainteresowanych stron o wpływie działalności naszej firmy na środowiska oraz publikowanie w ramach raportu rocznego informacji o realizowanej działalności prośrodowiskowej.
 
Zarząd firmy zapewnia środki (i zasoby) do realizacji przedsięwzięć wynikających z działania systemu zarządzania środowiskowego. Realizacja polityki ochrony środowiska opiera się na Systemie Zarządzania Środowiskiem zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO 14001:1996. System ten jest zintegrowany z Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2001 oraz Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnym z PN-N 18001:1999.
 
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 
Realizując swoje cele usługowe kierujemy się troską o zdrowie i życie pracowników. Dążymy do stałej poprawy warunków pracy.
Zobowiązujemy się do stałego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez:
•    zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
•    spełnienie wymagań przepisów prawnych oraz innych dotyczących firmy,
•    stałe rozwijanie świadomości kierownictwa i pracowników, podnoszenie ich kwalifikacji poprzez szkolenie,
•    angażowanie pracowników oraz uwzględnianie roli pracowników na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Przedsiębiorstwo nasze zapewnia środki i zasoby do realizacji przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i skutecznym funkcjonowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy w całym procesie usługowym  realizowana jest przez System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-N 18001:1999, który zintegrowany jest z Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001 oraz Systemem Zarządzania Środowiskiem zgodnym z normą  ISO 14001